Reglement

Reglement for bruk av rideanlegget
1.Generellt


1.Vi ønsker å tilby hesteinteresserte og andre brukere i distriktet, et stall- og rideanlegg som holder god kvalitet og som har lave brukerpriser. For å få til dette er vi avhengige av ansvarsbevisste brukere som verdsetter det Vadsø Hestesportsklubb  stall og ridesenter kan tilby.


2.Alle som ønsker å benytte seg av rideanlegget skal på forhånd ha betalt leieprisen inn til klubbens konto. For mer informasjon les om adgang til anlegget på www.vhsk.info.
2.Sikkerhet


1.Vadsø Hestesportsklubb er ikke ansvarlig for skader på dyr, mennesker eller utstyr.


2.Alle ryttere må bruke sikkerhetshjelm av godkjent type. Hjelm ved longering, tømmekjøring og kjøring er på det sterkeste anbefalt.


3.Sikkerhetsvest anbefales for barn ved hopping.


4.Barn under 12 år som håndterer hest i ridehall skal være under oppsikt av en voksen.


5.Hesten og rytterens utstyr skal være i sikkerhetsmessig forsvarlig stand.


6.All ferdsel i stallen og på ridesenteret skjer på eget ansvar.


7.Barn under 10 år som ikke deltar på kurs eller aktiviteter i klubbens regi, må være i følge med voksne. 

3.Adgang til rideanlegget


1.Rideanlegget er åpent hverdager mellom kl. 0800 og 2030. Lørdag og søndag mellom kl. 1100 og 2100. (Inntil nøkkelkortsystem er på plass.)


Har du behov for annen åpningstid ta kontakt med Gretha tlf. 91543901, eller Hanne Grethe tlf. 92296771 for egen avtale.


2.Vadsø Hestesportsklubb SR AS leier tidvis rideanlegget ut til undervisning og annen aktivitet i henhold til timeplan, se facebookside Vadsø Hestesportsklubb og oppslag i hallen for når banen er stengt for andre.


3.Ved arrangement i regi av Vadsø Hesteportsklubb vil anlegget være stengt for annen aktivitet.


4.For å bestille helårs, halvårs og månedskort eller enkelttimer ta kontakt via vhsk.info og kontaktskjema etter innbetaling til klubbens konto er gjennomført.


5. Ved sykdom hos rytter som har betalt for helårs eller halvårsleie kan denne søke styret om å få forlenget leietiden tilsvarende sykeperioden. Dette gjelder også om vedkommendes hest er skadet. Man kan da ikke benytte ridehallen i sykdomsperioden.


6.Boksleie i kort periode for på- og avsaling er inkludert i leieprisen.


7.For å leie anlegget ut over ovenstående ta kontakt via vhsk.info og kontaktskjema.


8.For å leie rideanlegget til medlemspris gjør vi oppmerksom på at man da er medlem av Vadsø Hestesportsklubb og vil kunne påregne dugnadsarbeid inntil 10 timer pr år pr. medlem. Dugnadsarbeidet består i vasking av anlegget og deltagelse på arrangement som bidrar til driften av anlegget. 

4.Bruk av ridebanene inne og ute.


1.Ridning i skritt og leiing av hesten foregår innenfor firkantsporet.


2.Gjør holdt innenfor firkantsporet


3.Det er ikke tillatt å slippe hesten løs på utebanen. Det er ikke tillatt å slippe hesten løs så lenge det er andre brukere på innebanen.


4.Ryttere på firkantsporet har «forkjørsrett». Hold til høyre ved møte.


5.Longering og tømmekjøring kan kun foregå hvis eventuelle andre ryttere på banen samtykker til det, og det er sikkerhetsmessig forsvarlig.


6.Bruk gjerne hindermateriell, men ta hensyn til andre ryttere og avtale at det er ok for disse. Sprangridning har førsterett når det er merket på timeplanen.


7.Alt hindermateriell skal ryddes bort umiddelbart etter bruk og eventuelle hull i rideunderlaget må rakes over.


8.En ansvarlig person som har fylt 18 år må være tilstede ved sprangridning.


9.Sikkerhetshjelm skal benyttes ved ridning.


10.Det er påbudt med sikkerhetsvest t.o.m. det året man fyller 18 år ved sprangridning.


11.Publikum skal ikke oppholde seg på ridebanen når der foregår ridning.


12.Bank på døren og vent på svar før du går inn på innendørsbanen.


13.Maks 10 ekvipasjer på innebanen samtidig.


14.Hensynet til hestens velferd skal alltid komme først. Overdrevet stemme, pisk eller sporebruk er forbudt.


15.Ta opp hestemøkk umiddelbart og tøm den på anvist plass.


16.Røyking er forbudt på hele anlegget.


17.Det er ikke tillatt med hunder på ridebanene utenom organiserte treninger for hund.


18.Hunder skal luftes rett før de skal inn i ridehallen, så skal de luftes hver time etter det. Dette for å unngå at hunder urinerer inne i hallen. Eventuell hundeskitt må samles opp og umiddelbart kastes på anvist plass. 

5.Bruk av stallen


1.Ingen løping og roping – det kan skremme hestene.


2.Klargjøring og avsaling av hest skal gjøres i hesteboks. (for mer info se prislisten og adgang til anlegget)


3.Hesten skal være bundet forsvarlig i boksen ved håndtering.


4.Stallgang og vaskespilt brukes i kortere perioder og man skal ha tilsyn til hesten. Rydd opp etter deg med en gang.


5.Boksen skal møkkes ut av før man forlater den.


6.Det skal ikke ligge noe som hindrer ferdsel på stallgangen.


7.Greiper, koster og trillebårer settes tilbake på anvist plass.
6.Hindermateriell


1.Hindermateriell som finnes i ridehallen tilhører Vadsø hestesportsklubb og er inkludert i leieavtalen.


2.Klubben har tilgjengelig hinderstøtter, bommer og kjegler. Behandle utstyret ordentlig og legg det tilbake etter bruk. Skulle det oppstå skade på materiellet så gi snarest beskjed om dette.
7.Klubbrom og toalett


1.Klubbrommet og toalett er tilgjengelig for alle brukere. Rydd og vask opp etter deg.


2.Fottøy skal tas av nede i gangen før man går opp trappen til klubbrom og før man benytter toalett. (benytt eventuelt overtrekksposer)
8.Vedlikehold og renhold


1.Vedlikehold av baner og reparasjoner på anlegget skal kun utføres av personer som har fått i oppdrag fra Vadsø Hestesportsklubb SR AS til å utføre denne jobben.


2.Ved skade på utstyr eller selve anlegget meld snarest i fra om dette til tlf. 91626218.


3.I hallen finnes det en greip og trillebårer for fjerning av møkk.


4.For øvrig følges de renholdsrutiner som gjelder for stall, ute- og innebane m/ uteområdet generellt, hall, klubbrom og toalett.

 9.Brudd på reglementet


1.Brudd på rideanleggets regler vil kunne føre til utestengelse uten refusjon av leieinnbetaling.


2.Brudd på regel om å plukke opp møkk umiddelbart vil føre til et gebyr på kr 50.